Ki Tissa 5772

Posted on March 14, 2012

Ki Tissa 5772

Written by Tova Kline (Zohar USY, SWUSY Region)