Ki Tissa 5772

Ki Tissa 5772

Written by Tova Kline (Zohar USY, SWUSY Region)

 

Ki Tissa- Heschel Kinnus 2012

Ki Tissa 5772

Written by Jon Horowitz, 2011-12 International rel/ed VP